Zakres ubezpieczenia

ZAKRES UBEZPIECZENIA / Scope of insurance Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego w € / Insurance sum per Insured Person in €
 Ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance / Medical treatment costs and assistance  insurance  € 150 000
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – uszczerbek / Accident Insurance – permanent disability € 6 000
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – śmierć / Accident Insurance – death € 6 000
Ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego / Luggage Loss, Theft or Damage Insurance € 1 000
Ubezpieczenie opóźnienia bagażu podróżnego / Delayed Luggage Insurance € 250 (opóźnienie powyżej 4h) / € 250  (over 4h delay)
Ubezpieczenie opóźnienia lotu / Delayed Flight Insurance € 150 (opóźnienie powyżej 4h) / € 150  (over 4h delay)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie / Private Liability Insurance – personal injuries € 200 000
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na rzeczy / Private Liability Insurance – damages to objects € 10 000
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego, kolejowego, autokarowego i rezerwacji hotelowej/ Air ticket, train ticket, bus ticket, hotel reservation cancellation insurance  € 500
ASSISTANCE
 Całodobowy dyżur telefoniczny Assistance Center / 24-hour Assistance Center service   +
 Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania / The Insured’s transportation to the territory of the Republic of Poland or to his/her country of residence  Bez limitu / no limit
 Transport zwłok Ubezpieczonego / Transportation of mortal remains of the Insured  Bez limitu / no limit
 Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych / Extension of the insurance cover in emergency cases  48h
 Przekazywanie pilnych informacji / Delivery of urgent information   +
 Transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci / Transportation of persons accompanying the Insured in a foreign trip in the event of the Insured’s death   +
 Transport niepełnoletnich dzieci Ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu / Transportation of minor children accompanying the Insured in a foreign trip and covering the cost of their stay   +
 Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej / Coverage of costs related to the stay and transportation of a person accompanying the Insured in a foreign trip   +
 Transport i pobyt członka rodziny wezwanego do Ubezpieczonego lub innej osoby wskazanej przez Ubezpieczonego / Transportation and stay of a person called to the Insured or of another person indicated by the Insured   +
 Pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu / Coverage of costs of search and rescue in the mountains and at sea  € 6 000
 Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski / Reimbursement of the costs of a ski lift pass  € 250
 Świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych / Benefit in the event of ski run closure  € 20 za osobę za dzień / € 20 per 1 day per Person
 Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego / Reimbursement of the costs of skiing equipment rental  € 20 za osobę za dzień / € 20 per 1 day per Person
 Pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego / Assistance in the event of the necessary earlier return of the Insured   +
 Pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży Ubezpieczonego / Assistance in the event of the necessary prolongation of the Insured’s trip   +
 Kontynuację zaplanowanej podróży Ubezpieczonego / Continuation of the Insured’s planned trip   +
 Napad i kradzież przy bankomacie / / ATM Assault and Robbery  € 150
Ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania podczas podróży / / Home Protection while Travelling Abroad  € 3 200
 DODATKOWE RYZYKA/ ADDITIONAL RISKS
 Sporty amatorskie (narty, nurkowanie itp.) / Amatour sports  TAK/ YES
 Wykonywanie pracy umysłowej / Menthal work  TAK/ YES
Zakres terytorialny / Territorial scope:
Strefa E – Europa – kontynent europejski na zachód od gór Ural wraz z przyległymi wyspami leżącymi na cokołach kontynentalnych, a także kraje pozaeuropejskie sąsiadujące z Morzem Śródziemnym (z wyłączeniem Algierii, Izraela, Libanu oraz Libii, które należą do strefy Świat) / Zone Europe – European continent west of the Urals, adjacent continental islands, and non-European countries neighboring the Mediterranean (excluding Algeria, Israel, Lebanon and Libya, which are part of the World.

Strefa Ś – Świat – cały świat z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Iran, Syria, Sudan, Korea Północna oraz terytorium Krymu / Zone Worldwide –  Anywhere in the world except you are not covered under this policy for any trip (or journey) in, to or through the following countries: Iran, Syria, Sudan, North Korea and Crimea Region.